Yutaro Aoki × Ai Yoshida

"The Diagonal and the Wind"

 

KATSUYA SUSUKI GALLERY

Tokyo,2022