YUTARO AOKI EXHIBITION

Itamuro Hotel Daikokuya

Tochigi,2016